Burgerinitiatieven

De laatste jaren ontstaan steeds meer burgerinitiatieven. Die initiatieven kunnen betrekking hebben op zorg op maat in buurt of wijk (voor ouderen of gezinnen met gehandicapte kinderen), een zorgcoöperatie of wooninitiatieven. Het kunnen ook burgerinitiatieven zijn om de leefbaarheid van woonomgeving te verbeteren, zoals duurzame energie, aanleg / opknappen van een ( buurt) park, aanleg van een gezamenlijke groentetuin of hergebruik van leegstaande gebouwen.
 

BURGERINITIATIEVEN - EEN ONTWIKKELING

Burgers hebben steeds meer behoefte de zaken in eigen hand te nemen. Zij nemen het initiatief om aan de slag te gaan met maatschappelijke vraagstukken en willen niet langer aan de kant blijven staan. Daar komt bij dat de overheid aan de burger vraagt om meer verantwoordelijkheid te nemen voor ontwikkelingen in de samenleving. De afgelopen jaren zijn op die manier vele burgerinitiatieven en burgerprojecten ontstaan. 
 

KENMERKEN

Een burgerinitiatief begint klein. De eerste initiatiefnemer, de leider, heeft een idee, bespreekt dat met anderen, waarna zich rond de leider een groep vormt met een gezamenlijk doel. Mensen vinden elkaar omdat ze een gemeenschappelijk belang hebben, het gevoel delen dat iets niet goed gaat, dat het beter kan, anders moet. Er ontstaat in de eerste fase een soort broedplaats waarin vernieuwende ideeën ontstaan. Belangrijk zijn het gezamenlijke enthousiasme, het ontstaan van onderling vertrouwen en groei van het draagvlak. De organisatievorm is niet zo van belang, wel hoe mensen met elkaar omgaan. Het proces kan zoekend en rommelig zijn.
 
In een volgende fase leggen de initiatiefnemers hun plannen bij anderen neer: bij andere bewoners, de gemeente, maatschappelijke organisaties. Het doel is om medewerking, middelen en extra kennis te verkrijgen. In deze fase moet aan draagvlak worden gewerkt, er moeten financiële middelen worden gevonden of vergunningen worden verkregen. Als alles goed loopt gaat de groep aan de slag. Er is meer structuur en focus ontstaan. 
 
In de laatste fase kan de organisatie uitgroeien van een improviserend naar een gestructureerd geheel, eventueel met een rechtsvorm. Het burgerinitiatief is uitgegroeid tot een grotere organisatie. 
 

DE SESAM ACADEMIE

De SESAM academie kan burgerinitiatieven in alle ontwikkelingsfasen helpen en van advies dienen. 
 
In de eerste fase kan de SESAM adviseur meehelpen om de probleemstelling te verhelderen en de beste werkwijze te vinden. Er kan een bijdrage worden geleverd om het proces van de grond te krijgen en op orde te brengen.
 
In de volgende fase kan er worden geholpen bij het structureren van het proces, de inzet van mensen en middelen, het werken aan draagvlak, het vinden van de benodigde financiële middelen.
 
In de laatste fase kan de SESAM adviseur behulpzaam zijn bij het vinden van een goede rechtsvorm.
 

NEEM CONTACT OP!

De SESAM academie is een maatschappelijk adviesbureau dat hoog opgeleide mensen met leidinggevende ervaring inzet om vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven met een advies op maat te ondersteunen. SESAM adviseurs hebben hun beroepsmatige loopbaan afgesloten en werken als onbezoldigd vrijwilliger. Zij adviseren over organisatie, strategie, marketing, financiën, fondsenwerving en vrijwilligersbeleid, maar werken ook als coach. Voor de inzet van de SESAM academie wordt , als er geld beschikbaar is, een klein bedrag per dagdeel gevraagd.

Bent u betrokken bij of kent u een burgerinitiatief waar hulp nodig is, neem dan contact op met www.sesamacademie.nl.